Prawo nieruchomości i prawo budowlane

 

 • pomoc przy nabywaniu  nieruchomości
 • pomoc przy zbywaniu nieruchomości
 • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia
 • umowy przedwstępne i rezerwacyjne,
 • analiza i ustaleniem stanu faktycznego i prawnego nieruchomości,
 • zastępstwo przed sądem w sprawie wpisów do ksiąg wieczystych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o dzieło,
 • reprezentacja inwestora, generalnego wykonawcy lub podwykonawców w sporach z kontrahentami,
 • negocjacje w celu doprowadzenia stanu na placu budowy do stanu zgodnego z prawem,
 • rozwiązywanie umów i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • reprezentacja w sprawach o kary umowne w związku z opóźnieniami w budowie, nienależytym wykonaniem umowy.