Prawo handlowe (prawo spółek i prawo umów)

 

 • pomoc przy zakładaniu spółek – pomoc przy redakcji umowy spółki, kontakt z notariuszem i rejestracja spółek,
 • przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zwyczajnych walnych zgromadzeń, nadzwyczajnych walnych zgromadzeń
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów między wspólnikami oraz z członkami zarządu,
 • reprezentację wspólników w sporach korporacyjnych: zaskarżanie uchwał spółek, prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, 
 • prowadzenie spraw o sądowy wgląd do dokumentów,
 • prowadzenie sporów z prokurentami, byłymi członkami zarządu,
 • likwidację spółek handlowych,
 • sporządzanie umów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym: umów zlecenia, umów sprzedaży, umów przewozu, umów budowlanych, umów o zakazie konkurencji, umów o świadczenie usług, umów dostawy, umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy, 
 • opiniowanie umów handlowych,
 • reprezentowanie klientów przy zawieraniu umów,
 • rekomendowanie działań prawnych w przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy przez drugą stronę,
 • pomoc klientom przy rozwiązywaniu umów, odstąpieniu od umowy,
 • reprezentację klientów prze zawieraniu porozumień w celu polubownego zakończenia stosunków handlowych,
 • reprezentację klientów przed sądem celem dochodzenia zapłaty za wykonanie umowy, odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i innych roszczeń,
 • zabezpieczanie wykonania umów handlowych,
 • windykację wierzytelności z umów handlowych.